image description

שירותים בנושא נכסים

שירותים בנושא נכסים

חברת בר טכנולוגיות הינה החברה המובילה במתן שרותים בנושא נכסים במגזר המוניציפלי, פעילות ענפה מתבצעת גם בארגונים עתירי נכסים במגזרים אחרים.

מגוון הפעילויות והלקוחות מאפשרים לחברה לחלוק עם לקוחותיה את ניסיונה הרב תוך שיפור והתמקצעות מתמידים.

שירותי החברה הינם מקיפים וכוללים את מגוון הפעילויות הקשורות בניהול נכסים.

כל הפעילויות מבוצעות בהתאם להנחיות משרד הפנים ודינים אחרים.

 • מערכות מידע לניהול נכסים - אפיון ופיתוח מערכות מידע, הטמעה, בניית ממשקים ושילוב במערכות הארגון.
 • סקרי נכסים - ביצוע סקרי נכסים והקמת בסיסי נתונים במפרטים רבים ומגוונים.
 • ביצוע הפקעות ורישום - גיבוש מדיניות, ביצוע בפועל של כל שלבי ההפקעה, רישום הזכויות והטמעתם במאגרי המידע.
 • הקצאות מקרקעין - בניית ספר הקצאות ממוחשב וטיפול בכל שלבי ההקצאה.
 • הכנת פרוגרמה לצורכי ציבור.
 • מעקב תכנוני - מעקב אחר פרסומים של שינויים סטטוטוריים בוועדות התכנון השונות המשפיעים על נכסי הלקוח.
 • יעוץ והשבחת נכסים - ניתוח ומתן המלצות כלכליות, תכנוניות וניהוליות לצורך מימוש נכסים והשבחתם.
 • שירותים מקצועיים והשמת מומחים - ביצוע מכלול הפעילויות הכרוכות בניהול ותפעול הנכסים בארגון.
 • הקמת יחידות נכסים והפעלתן.
 • סריקת מסמכים תכניות ותיקי נכסים.
 • שרותים נוספים בהתאם לצרכי הלקוח.

מגוון כוח אדם האיכותי בחברה מאפשר ביצוע פרויקטים באופן שלם ומקצועי בכל הנושאים הנ"ל, והתמודדות עם נושאים לא שגרתיים.צור קשר