image description

פרויקטי מחשוב, טיוב וסריקה

מחשוב ארכיונים הנדסיים

לחברת בר טכנולוגיות ניסיון רב בביצוע פרויקטי מחשוב נתוני סריקה בתחומים רבים ומגוונים לרבות מחשוב ארכיון הנדסי הכולל תיקי בנין, בקשות להיתר, תיקי פיקוח ועבירות בניה, תכניות בניין עיר, תביעות, נכסים, מידע בנושא היטלי השבחה ועוד.

הפרויקט כולל טיוב של הנתונים במערכת המידע וסריקת כל סוגי המסמכים, התכניות והתשריטים בגדלים שונים ובמפרטי סריקה מגוונים, בנוסף מתבצע מעקב תהליכי אחר תכניות לרבות מעקב אחר לוחות זמנים סטטוטוריים.

הפעילות כוללת את השירותים הבאים:

  • ביצוע פרויקטי מחשוב תכניות במפרטים מגוונים בהתאם לדרישת הלקוח 
  • קליטת וטיוב תכניות למערכות המידע השונות
  • סריקה ושיוך למערכות המידע  
  • הדרכה והטמעת הפרויקט בהתאם לתהליכי הארגון 
  • השמת עובדים ושירותי בדיקת תכניות 
  • בקרת איכות וטיוב פרויקטי מחשוב קיימים

החברה מבצעת את הפרויקטים הנ"ל כפרויקטים עצמאיים או כחלק מביצוע פרויקט אחר (נכסים, ייעודי קרקע, היטלים מקומיים ועוד)

 

צור קשר