image description

יעודי קרקע ו- GIS

יעודי קרקע ו - GIS

סקר יעודי קרקע מרכז נתונים תכנוניים בנושא יעודי קרקע, זכויות בניה והוראות תכנוניות למגרשים/חלקות במרחב התכנון. 

פרויקט ייעודי קרקע משולב במערכות הארגון.

תוצרי סקר יעודי קרקע:

  • שכבת קומפילציה המציגה יעוד עדכני לכל מגרש/חלקה במרחב התכנון. שכבת הקומפילציה ניתנת לבניה הן בשיטה מרובת שכבות כך שכל תוכנית מיוצגת כשכבה עצמאית והן כשכבה אחת.
  • בסיס נתונים המרכז את כל המידע התכנוני לכל מגרש/חלקה, לרבות זכויות בניה ומאפשר הפקת דף מידע הכולל תוכניות בנין עיר, נתוני זכויות בניה, הוראות שונות לחלקה, התראות ועוד.

תוצרים אלו משפרים את השירות ומהווים תשתית לתיקי מידע להיתר, כלי עזר תכנוני כרקע להכנת תכניות בנין עיר חדשות, למערכות תכנוניות אחרות ולשכבות גאוגרפיות נוספות.

חברת בר טכנולוגיות מבצעת פרויקטים ביעודי קרקע בכל המערכות הקיימות בשוק ובהתאם לדרישת הלקוח.

 

צור קשר