image description

אתר הנדסי

אתר הנדסי

האתר ההנדסי מאפשר הפצת מידע מתוך המערכת התפעולית בוועדה באמצעות דפדפן ולאפשר חשיפה וצפייה במידע למשתמשים פנימיים בוועדה ומשתמשים חיצוניים כגון: מבקשים, תושבים, מתכננים ועוד.

האתר ההנדסי מונגש ותואם לתקנות הנגישות ברמה AA. האתר תואם לשימוש בהתקנים ניידים ורספונסיבי באופן מלא.

האתר כולל מערכת לניהול תוכן המאפשרת לוועדה להזין ולעדכן תכנים באופן עצמאי וגמיש.

האתר ההנדסי תואם לדרישות מינהל התכנון לגבי פרסום מידע לגבי ההנחיות המרחביות והעבודות הפטורות מהיתר בניה, פרסום תכניות בתכנון החל מ- 01/08/2014, הצגת סדרי יום, פרוטוקול החלטות וכו'.

האתר כולל את הנושאים הבאים:

  • פרטי בקשות (בקשות להיתר, בקשות למידע להיתר ועוד)
  • פרטי תכניות בנין עיר ונושאים תכנוניים
  • ישיבות הוועדה לרבות סדר יום, פרוטוקולים ופרטי הסעיפים אשר נדונו בישיבה
  • פרסומים בנושא תכנון ובניה בקשות ותכניות
  • מודול תשלומים והזמנת שירותים כגון תיקי מידע להיתר, בקשות להעברה בטאבו ועוד
  • מידע על הוועדה כגון: תחום שיפוטי, דוחות שנתיים 
  • פרטי התקשרות לרבות מיילים וטלפונים
  • מידע לגבי נהלים טפסים
  • עמוד יצירת קשר עם הוועדה
  • מידע נוסף בהתאם לדרישת הוועדה
צור קשר