image description

מדיניות איכות

מדיניות האיכות של חברת בר טכנולוגיות

 • ניהול מערכת איכות על-פי דרישות ת"י 2015 : 9001 ISO.
 • ניהול מערכת איכות על-פי דרישות ת"י: ISO 27001.
 • מדיניות האיכות תהיה מובנת ומיושמת ע"י עובדי החברה בכל עת.
 • ביסוס תרבות המדגישה חשיבות הלקוח (פנימי-העובד, חיצוני- הלקוח).
 • זיהוי, הבנה, מענה לדרישות, לצפיות ולצרכי הלקוח.
 • טיפוח המשאב האנושי.
 • מתן הדרכה מתאימה לעובדים.
 • יינתנו כל הכלים לעובד לייצג בגאווה את החברה.
 • לקיחת אחריות על ביצועים איכותיים על-ידי כל אחד מעובדי החברה.
 • הטמעת תרבות של שיפור מתמיד בכל פעילויות החברה, תוך מעורבות מרבית של העובדים, כיחידים וכצוות.
 • האיכות והביקורת ישולבו בתהליכי העבודה.
 • שימוש במדדים ויעדים כבסיס לשיפור.
 • אימוץ שיטות וכלים מתאימים לפעילות החברה ונמצאים בקדמה טכנולוגית
 • עמידה בדרישות ע"פ דין