image description

שירותים דיגיטליים

 

התפשטות נגיף הקורונה והמעבר לעבודה מרוחקת וללא קבלת קבל דורשת הערכות מחודשת במתן השירותים ללקוחות הוועדה המקומית. 

להלן פרוט של שירותים מקוונים דיגיטליים הניתנים ליישום במערכות חברת בר טכנולוגיות.

שירותים אלו תורמים באופן משמעותי לשיפור השירות ללקוחות הוועדה המקומית, מאפשרים המשכיות של עבודה ומתן שירות גם בתקופות ללא קבלת קהל / קבלת קהל מוגבלת ומשפרים את תהליכי העבודה בוועדה המקומית.

כחלק משיפור תהליכי העבודה, השימוש במודולים המקוונים מאפשר צמצום של זמני הטיפול ומתן מענה מהיר וזמין ללקוחות הוועדה.

 

תשלומים   הגשת בקשות      התנגדויות   

תשלומים מקוונים והזמנת שירותים

ניתן לשלב באתר ההנדסי מודול תשלומים הכולל את היכולות הבאות:

- ביצוע תשלום מקוון עבור דרישות תשלום שהופקו מהמערכת לניהול ועדה כגון: פיקדונות, אגרות בניה והיטלים מקומיים לרבות בדיקת תוקף הדרישה.

- הזמנת שירותים מקוונים כגון: תיקי מידע להיתר, מידע תכנוני, בקשות להעברת זכויות, חופש המידע ועוד לרבות תשלום מקוון.

מבנה דף הזמנת השירותים יוגדר ע"פ דרישת הוועדה.

מודול חדש במערכת לניהול וועדה מקומית

ניתן להגיש את הבקשות באמצעות האתר ולהקים אותן באמצעות ממשק נוח ופשוט במערכת לניהול וועדה מקומית.

הממשק  כולל את קליטת הבקשה ותיק הבניין (במידת הצורך), קליטת המידע שהוזן באמצעות האתר לרבות קליטת דרישת תשלום

מצורפת מצגת להסבר התהליך

הגשת בקשות באמצעות האתר ההנדסי  - חדש!!

מודול חדש המאפשר הגשת בקשות שונות כגון: בקשות להיתר, היתרי חפירה / תאום תשתיות וכל סוג בקשה הקיים במערכת לניהול וועדה מקומית.

בבקשות להיתר המודול מאפשר הגשה מקוונת של הבקשה טרם הגשתה במערכת רישוי זמין לצורך טיפול ראשוני בהפקת פיקדון, נוסחי פרסום, התנגדויות ועוד.

טופס ההגשה הינו גמיש בהתאם לסוגי הבקשות ומיושם באמצעות מודול הטפסים במערכת לניהול תוכן המשולבת באתר Umbraco.

הטופס כולל הגדרה גמישה של שדות הבקשה, נתוני מקרקעין וכתובות, סוגי בעלי העניין, הגדרת קבצים ומסמכים לרבות שדות חובה.

לאחר קליטת הבקשה (האוטומטית) למערכת ניהול ועדה מקומית, ניתן לצפות בפרטי הבקשה באתר ההנדסי לרבות הערות והנחיות הבודק, גליון דרישות, שלבי הטיפול בבקשה ועוד. 

מצורפת מצגת להסבר התהליך

גיליון דרישות

כיום תהליך הטיפול בבקשות הינו תהליך מקוון המבוצע משלב הגשת הבקשה ועד לשלב היתר הבניה במערכת רישוי זמין.

מרגע קבלת ההיתר נדרש הגורם החיצוני (עורך הבקשה / קבלן / אחראי על הביצוע) להגיש אישורים רבים באמצעות האמייל או להגיע פיזית לוועדה, לעתים מספר פעמים רב עד להשלמת כל הדרישות.

מודול הגשת המסמכים והאישורים המקוון מטפל בתהליכי עבודה שאינם נתמכים על ידי מערכת רישוי זמין - הגשת התנגדויות ואישורי בעלים ושלב אישור תחילת עבודות ועד לתעודת גמר.

המודול המקוון מאפשר הגשת מסמכים וקבצים באמצעות האתר ההנדסי וקליטתם ישירות למערכת לניהול וועדה.

מצורפת מצגת להסבר התהליך

הגשת התנגדויות

באמצעות האתר ההנדסי ניתן להגיש התנגדויות לבקשות להיתר ותכניות בנין עיר.

הגשת ההתנגדות מבוצעת באמצעות עמוד הפרסומים בו מוצגים נסחי הפרסום ומסמכי התכנית / הבקשה.

כל נתוני ההתנגדות לרבות פרטי מגיש ההתנגדות והקבצים המצורפים נקלטים באופן אוטומטי לבקשה להיתר / תכנית בנין עיר במערכת לניהול ועדה מקומית.

מצורפת מצגת להסבר התהליך

משלוח הודעות דואר והודעות SMS

ניתן לשלוח עדכונים אוטומטים לבעלי ענין הקיימים במערכת לגבי התקדמות בתהליכי העבודה כגון: עדכון בעת הפקת תעודות היתר בניה, אישור תחילת עבודות, תעודת גמר, עדכון בגין עמידה / אי עמידה בתנאים, שיבוץ לישיבת ועדה ועוד.

עדכונים אלו נשלחים באמצעות דואר אלקטרוני או כהודעת SMS.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למיטל: [email protected]